Dakonto s.r.o. je česká poradenská společnost založená v roce 2015, která poskytuje své služby širokému spektru zákazníků. Od začátku fungování společnosti je naše činnost zaměřena do dvou hlavních oblastí, a to poskytování daňového poradenství a vedení účetnictví a daňové evidence.

Našich služeb využívají podniky jak malé, tak středně velké s obratem v řádu stovek milionů, až několik miliard korun. Našimi zákazníky jsou i menší podnikatelské subjekty, a to jak živnostníci, tak i právnické osoby.
Naše činnost je založena na vysoké odbornosti a profesionalitě našeho týmu.

Poskytované služby

Daňové poradenství

Služby daňového poradenství poskytovaného naší společností je možné vymezit v několika rovinách. Jako společnost oprávněná Komorou daňových poradců ČR k výkonu daňového poradenství jsme oprávněni jako základní službu nabídnout klientovi odklad podání daňového přiznání, a tím i placení daně z příjmů. V rámci komplexního daňového poradenství pak nabízíme možnost sestavení daňových přiznání ke všem druhům daní platných v ČR, včetně zastupování klienta při jednáních se správcem daně a jinými orgány státní správy.

Za speciální službu je možné označit provádění tzv. daňového plánování, které zahrnuje kompletní rozbor daňových povinností klienta, posuzování příslušných obchodních smluv, a to i ve fázi před jejich podpisem a pravidelné hodnocení možných daňových rizik, které mohou v budoucnosti nastat ve vazbě na detailní znalost aktuální daňové legislativy.

Mezi daňové služby, které jsme schopni poskytnout, patří:

  • Daňové poradenství u všech typů daní
  • Sestavení příslušných daňových přiznání
  • Poradenství v oblasti sociálního pojištění
  • Daňové plánování
  • Kompletní zastupování klienta při jednání se správcem daně a dalšími orgány státní správy

Účetní poradenství, vedení účetnictví a daňové evidence, včetně mzdové agendy, ekonomicko-organizační poradenství

Naše společnost zajišťuje kompletní účetní poradenství dle předem sjednaných požadavků našich klientů. Nabízíme rovněž zajištění kompletního outsourcingu účetních procesů firem působících ve všech průmyslových odvětvích.

Účetnictví, a s tím spojenou administrativu, jsme schopni zpracovat na našem softwarovém vybavení v sídle naší společnosti, a to i prostřednictvím dálkového přístupu.

Naši účetní specialisti mohou zpracovat účetnictví i v provozovnách našich klientů dle přání zákazníka.

V rámci účetního poradenství a vedení účetnictví nabízíme tyto služby:

  • Vedení účetnictví, případně daňové evidence a mzdové agendy
  • Účetní poradenství vycházející z českých účetních předpisů i Mezinárodních účetních standardů IFRS
  • Zpracování finanční analýzy a vytipování silných a slabých stránek společnosti a navržení konkrétních změn hospodaření
  • Zpracování účetní závěrky a účetních výkazů
  • Zpracování konsolidovaných účetních závěrek dle české účetní legislativy i Mezinárodních účetních standardů IFRS